09:00 - 13:00

15:00 - 17:00

Plaça dels Àngels 3

08001 Barcelona

93 318 62 98

escola@vedrunaangels.cat

Projectes

PROJECTES QUE DONEN VALOR AFEGIT

directe-256x256-xarxa-competencies-basiques.jpg_2147148254

Xarxa de Competències Bàsiques

La xarxa de Competències Bàsiques és un equip de treball integrat per docents de centres d’educació primària i secundària que té com a objectiu reflexionar sobre la gestió i l’avaluació del currículum per competències a partir de:

La promoció de processos de reflexió interna per implementar i avaluar plans de millora dels resultats educatius.

L’elaboració i posada en pràctica de materials per desenvolupar i avaluar les competències bàsiques de l’alumnat.

La difusió dels materials per mitjà del web i de trobades d’intercanvi pedagògic.

Entenem per competència la capacitat d’utilitzar coneixements i habilitats, de manera transversal i interactiva, en contextos i situacions que requereixen la intervenció de coneixements vinculats a diferents sabers.

A la nostra escola hem format un grup impulsor de docents de Primària i de secundària que es reuneixen durant el curs per reflexionar i divulgar sobre noves metodologies educatives, treballar diferents aspectes sobre l’avaluació, noves eines per avaluar i com treballar cada cop més per projectes. Impulsant noves eines per a fer alumnes més competents per a la vida.

Programa DLec

El programa D-LEC, coordinat per l’entitat Fundació Privada Diverse té com a objectiu ajudar al professorat d’Infantil i de Primària pel que fa a la lectoescriptura i adquisició del llenguatge escrit a partir d’un assessorament de 3 cursos.

DLec és un programa impulsat per la fundació Diverse i té com a objectiu donar suport als infants amb dificultats d’aprenentatge de la lectoescriptura, especialment a aquells alumnes que provenen d’entorns multilingüístics que es troben en una situació socialment desafavorida.

Avui en dia, no tots els nens i nenes assoleixen una competència lectoescriptora de qualitat al llarg de l’etapa educativa. D’entrada, una manca d’exposició al llenguat- ge oral i escrit pot conduir a un desavantatge davant l’aprenentatge de la lectoescriptura. A més, si l’infant prové d’un entorn on la seva llengua materna difereix de la llengua vehicular de l’escola, això pot accentuar, encara més, aquest desavantatge. D’altra banda, les dificultats d’aprenentatge específiques com la dislèxia, que ja es presenten en un percentatge significatiu en qualsevol context, tenen una major incidència en aquest perfil de població.

Així doncs, és imprescindible que tots aquests alumnes rebin una atenció primerenca. No obstant això, tot i els es- forços del personal docent i els recursos que tenen a l’abast disposen, no sempre poden oferir l’atenció que requereixen.

El programa DLec pretén ajudar a sobrepassar aquestes barreres que suposen una dificultat d’accés a un aprenen- tatge de la lectura i l’escriptura de qualitat i així, afavorir l’assoliment de competències, la disminució de l’abando- nament prematur del sistema educatiu i un millor desen- volupament professional, emocional i social de la persona.

academica-1

Batxillerat Dual

El diploma Dual és un programa online desenvolupat per convalidar el Batxillerat americà i català. A l’escola s’ofereix com una extraescolar amb la tutorització d’un docent del centre. S’inicia entre 2n i 3r d’ESO, disminuint així la càrrega lectiva a l’inici del Batxillerat, avançant algunes assignatures del pla d’estudis americà.

Robòtica Educativa

La Robòtica Educativa és un sistema d’aprenentatge interdisciplinar que fa ús de robots com a fil conductor transversal per potenciar el desenvolupament d’habilitats i competències en l’alumnat.
L’aprenentatge amb robòtica educativa és interdisciplinar perquè amb ella es treballen de manera simultània diferents àrees. Tot i que no són les úniques, s’acostumen a identificar les anomenades disciplines STEAM: ciència, tecnologia, enginyeria, art i matemàtiques. Val la pena fer èmfasi en l’incorporació de l’art com a aspecte clau per generar innovació i creativitat en els processos.
Així mateix, la robòtica educativa possibilita treballar competències, actituds i comportaments concrets com el treball en equip col·laboratiu, la iniciativa, la presa de decisions, l’esforç, la tolerància a la frustració o l’autosuperació.

Programa Salut i Escola

El centre educatiu, com a espai natural per a l’aprenentatge, l’educació i la formació integral de la persona, és també el lloc on es poden manifestar els signes d’alerta sobre problemes de salut, en els quals una detecció precoç pot ser la primera acció per iniciar un procés d’ajuda i intervenció adequada.
El programa “PSiE” busca, mitjançant la Consulta Oberta (professional d’infermeria desplaçat periòdicament al centre docent), afavorir accessibilitat de cara a la prevenció de situacions de risc i atenció precoç als problemes de salut dels adolescents a l’atenció sanitària amb garanties de privacitat, confidencialitat i proximitat.

Conveni Vedruna-Catalunya amb Sant Joan de Déu

Les escoles Vedruna de Catalunya i l’Hospital Sant Joan de Déu participen en un projecte conjunt de detecció de possibles trastorns d’aprenentatge en edats primerenques, ​per tal de poder intervenir el més aviat possible en l’alumnat i evitar així dificultats en l’adquisició dels aprenentatges acadèmics.
Els trastorns que s’estudien són la dislèxia (dificultat en la lectura i escriptura), la discalcúlia (dificultat en el càlcul) i el TDAH (dèficit d’atenció amb o sense hiperactivitat).

220x220

Escola Nova 21

Els cursos 16-17, 17-18 i 18-19 vam formar part del programa Escola Nova 21sent part de les 481 escoles participants.

L’objectiu era el de millorar i repensar l’educació, buscant espais de reflexió conjunta amb un enfocament d’aprenentatge més integral i significatiu, on l’alumne sigui l’autèntic protagonista dels seus aprenentatges.

Quatre eren els principis de l’Escola Nova21 :

  • Una proposta educativa orientada a proporcionar competències per a la vida.
  • Pràctiques d’aprenentatge fonamentades en el coneixement de com les persones aprenen.
  • Mecanismes d’avaluació per a l’orientació de l’aprenentatge amb capacitat de mesurar el ventall de competències implicades en una concepció holística de l’educació.
  • Una organització escolar autònoma i oberta, amb capacitat d’actualitzar la seva acció educativa.
buffet-llibre

BUFET LLIBRE - La lectura a Secundària

Com ho podem fer perquè els nostres alumnes s’ho passin bé llegint? Us imagineu una comunitat lectora entre l’alumnat? Quins llibres els podem oferir? A l’escola no tenim una biblioteca escolar com a tal sinó que a les aules de Primària hi ha petites biblioteques gestionades per les mestres. A Secundària, la situació era diferent i calia posar-hi remei perquè no hi havia biblioteques d’aula i era necessari repensar la lectura dels més grans de l’escola.

Així és com va néixer el projecte del BUFET LLIBRE amb la idea que, com el joc de paraules ens indica, fos un bufet lliure de llibres. Dit i fet! Tenim una selecció de títols actuals i clàssics que creiem que són atractius pel nostre alumnat: diversitat de gèneres, de formats, d’autors… Un ampli ventall de llibres col·locats en uns carros mòbils que van d’aula a aula quan és hora de Bufet. La clau és que l’alumnat tria lliurement quin llibre vol llegir i ho fa de manera autònoma amb l’acompanyament i guiatge del professorat.

D’ENÇÀ QUE EL BUFET FUNCIONA, HEM ACONSEGUIT…

  • … Que gran part de l’alumnat gaudeixi de la lectura
  • … Que coneguin diversitat de gèneres i autors
  • … Que tinguin el professorat com a referents de lectura
  • … Que es generi una comunitat lectora
  • … Que la conversa literària formi part de la seva vida a l’escola
  • … Tenir una petita biblioteca escolar a Secundària

Escoles +Sostenibles

El programa ESCOLES+SOSTENIBLES, amb més de 20 anys de recorregut, té com a missió oferir acompanyament i suport als centres educatius que tenen la voluntat de fer canvis —més enllà d’accions puntuals o setmanes temàtiques— amb l’horitzó d’adoptar un enfocament integral de centre per transformar la institució educativa i fer front als reptes de la sostenibilitat i l’emergència climàtica.

La nostra escola forma part d’aquest projecte des dels seus inicis. Ens acompanyen, ens faciliten formacions i ens proposen diferents activitats per dur a terme amb la comissió de medi ambient o amb l’alumnat de l’escola.

PER MÉS INFORMACIÓ, CONTACTA AMB NOSALTRES

Si vols rebre informació sobre cursos, activitats i esdeveniments de l’escola.
CreaEscola Quality Certificate for Education Website