09:00 - 13:00

15:00 - 17:00

Plaça dels Àngels 3

08001 Barcelona

93 318 62 98

escola@vedrunaangels.cat

Educació primària

UNA ETAPA FONAMENTAL

(DE 6 A 12 ANYS)

Adquirint les competències bàsiques

Aquesta etapa és el marc idoni per adquirir els instruments necessaris per realitzar nous aprenentatges i posar les bases d’una formació personal basada en l’autonomia personal, la responsabilitat, la solidaritat, la llibertat, la participació i el compromís individual i col·lectiu; per conèixer els elements bàsics de la llengua, l’entorn geogràfic, la història i les tradicions que permetin arrelar-se al país; per poder participar en la construcció d’un món millor i continuar aprenent al llarg de la vida.

Un grup de mestres orientarem, acompanyarem, estimularem, impulsarem l’hàbit de descoberta i la creativitat tot evitant dogmatismes. Serà fonamental una adequada acció tutorial que atengui tant els aspectes individuals com els de treball grupal de l’alumnat.

El sistema educatiu planteja l’aprenentatge de la llengua com a instrument per a la comunicació i per l’adquisició de nous coneixements.

Treballem a partir d’una metodologia que permeti millorar l’expressió oral fomentant l’ordre i la claredat, tot aplicant progressivament el vocabulari après i utilitzant estructures més elaborades.

Treballem l’expressió escrita creant textos propis que complementen i enriqueixen el treball progressiu de l’aprenentatge estructural de la llengua (ortografia, gramàtica, etc.).

La comprensió lectora remet a una capacitat instrumental bàsica que condiciona l’aprenentatge de les diferents àrees curriculars. Per tant, dediquem una bona part del temps a treballar aquest aspecte, aplicant diferents estratègies que permetin desenvolupar un bon aprenentatge de la lectura.

Per motivar l’hàbit i el plaer per la lectura, tant a l’aula com a casa, entre d’altres activitats, fomentem la biblioteca d’aula utilitzant el sistema d’intercanvi o préstec de llibres, aprofitant també, els serveis que dóna la Biblioteca pública del barri. També dediquem estones concretes cada dia a la lectura pel plaer de llegir i continuem el treball de padrins de lectura planificant un treball de tres anys on els alumnes de 4t, 5è i 6è ajuden els de 1r, 2n i 3r a llegir.

Potenciem l’aprenentatge de la llengua anglesa a partir d’agrupacions flexibles, tallers en grups reduïts (teatre, eines digitals, cançons, racons, etc.) i introduïm la metodologia AICLE “Aprenentatge Integrat de Contingut i Llengües Estrangeres”.

Dins dels amplis i variats continguts de l’àrea de Matemàtiques, seguim apostant pel treball per racons com una eina més d’aprenentatge.

Fomentem el raonament lògic i estimatiu en la resolució de problemes tant de forma oral com escrita, el càlcul mental per tal de potenciar les estratègies de càlcul i el treball de conceptes matemàtics i algorismes, geometria, mesures, etc.

Atenem les necessitats i interessos de l’alumne/a dins i fora del grup classe partint de preavaluacions i proves prèvies per tal d’optimitzar el reforç, els grups flexibles, els grups de suport, grups reduïts pels alumnes d’incorporació tardana, vetlladors, materials complementaris, jocs, etc.

Fomentem la utilització de les Tecnologies de la informació i de la comunicació com una eina més en el treball dels alumnes. Utilitzem pissarres digitals, portàtils Chromebook, eines google i tablets.

Fruit del procés de transformació educativa a l’escola, a Primària tenim engegats projectes d’innovació en la línia del treball globalitzat amb els següents objectius:

  • Treballar de manera globalitzada presentant el contingut de les diferents àrees d’una manera integrada i coherent.
  • Promoure l’autonomia. L’alumnat ha de planificar, organitzar i controlar el propi procés d’aprenentatge.
  • Prioritzar el treball del llenguatge oral dintre de cada projecte.
  • Concloure cada projecte amb un producte final a partir d’un cicle d’ensenyament format per una successió d’activitats.

Tenim cura de l’educació en valors treballant les relacions, comportaments socials dels alumnes i les emocions que permetran reforçar l’autoestima i el respecte als altres.

Volem que l’alumne conegui bé quins seran els objectius de la unitat, treballar els coneixements previs, aprendre a fer hipòtesis, etc.

Treballem de forma progressiva tècniques d’estudi com el mapa conceptual, la recerca d’idees principals, el resum, l’esquema, etc.

Fomentem un estil de vida saludable a partir de l’activitat física, una alimentació equilibrada i tenint cura de la higiene postural i personal.

Potenciem espais on l’alumne desenvolupa la seva capacitat creativa i artística (apadrinament al MACBA, Dansaara, teatre i Cantània).

PER MÉS INFORMACIÓ, CONTACTA AMB NOSALTRES

Si vols rebre informació sobre cursos, activitats i esdeveniments de l’escola.
CreaEscola Quality Certificate for Education Website