09:00 - 13:00

15:00 - 17:00

Plaça dels Àngels 3

08001 Barcelona

93 318 62 98

escola@vedrunaangels.cat

Educació secundària

DESENVOLUPAMENT PERSONAL I FORMACIÓ

(DE 12 A 16 ANYS)

Mobilitzant els recursos personals

La finalitat de l’educació secundària obligatòria és aconseguir que els nois i les noies adquireixin les eines necessàries per entendre el món en què estan creixent i que els guiïn en el seu actuar; posar les bases perquè esdevinguin persones capaces d’intervenir activament i crítica en la societat que els ha tocat viure. A més de desenvolupar els coneixements, capacitats, habilitats i actituds necessaris, els nois i les noies han d’aprendre a mobilitzar tots aquests recursos personals per assolir la realització personal i esdevenir així persones responsables, autònomes i integrades socialment, per exercir la ciutadania activa i de desenvolupar un aprenentatge permanent al llarg de la vida.

Afavorir el procés de maduració dels alumnes i el seu creixement personal amb la presència de dos tutors per a cada curs. D’aquesta manera afavorim el tracte individualitzat amb cada alume i podem atendre molt millor i de manera personalitzada, les seves necessitats.

Fomentem uns hàbits de vida saludable a través dels diferents programes de salut que promou l’Agència de Salut Pública i celebrant el Dia de la Fruita setmanal.

Acompanyem i orientem els alumnes tenint en compte la diversitat de l’aula.
Fomentem una relació personalitzada amb l’alumne fent tutories individualitzades (converses tutor/a – alumne/a) al llarg de tot el curs.

Mantenim una relació activa i propera amb les famílies a través d’un diàleg permanent i sincer.

Promovem un aprenentatge actiu on l’alumne és el protagonista i en potenciem les capacitats mitjançant el foment de la recerca i la reflexió crítica.

Tenim grups flexibles a les àrees de Llengua Catalana, Llengua Castellana, Matemàtiques i Anglès.

Fomentem el plaer per la lectura i treballem les habilitats de comprensió lectora des de totes les matèries que impartim a l’etapa per tal de despertar en els alumnes l’interès per la lectura i desvetllar-los la consciència de la importància d’una bona comprensió textual per a ser competents en els seus aprenentatges.

Estimulem l’aprenentatge del llenguatge científic a les àrees de Matemàtiques, Ciències Naturals i Física i Química.

Oferim un suport individualitzat als alumnes que el necessitin.

Fomentem l’ús de les noves tecnologies potenciant l’autoaprenentatge amb eines TAC (Tecnologies de l’Aprenentatge i el Coneixement) amb el programa 1×1, pissarres digitals a totes les aules i material digital de creació pròpia.

Rebem els alumnes nouvinguts i als ajudem a adaptar-se i adquirir nocions bàsiques de la llengua catalana a l’Aula d’Acollida.

Prioritzem, pels alumnes que acaben l’etapa de secundària, l’orientació en el pas als ensenyaments post-obligatoris. Els alumnes de 4t d’ESO reben orientació acadèmica per part dels tutors i de la psicopedagoga del centre per tal que estiguin acompanyats en tot el procés de presa de decisions de cara al seu futur acadèmic.

Visitem el Batxillerat de l’Escola Vedruna-Gràcia i un centre de Cicles Formatius així com el Saló de l’Ensenyament Expodidàctica.

Les avaluacions es realitzen al final de cada trimestre i es lliura un informe de les qualificacions a les famílies. Per afavorir el seguiment individualitzat dels alumnes, es fa una preavaluació durant el mes d’octubre de la qual les famílies també en reben un informe.

Les proves extraordinàries de les assignatures suspeses a final de curs es realitzen durant els primers dies de setembre del curs següent d’acord amb el calendari que estableix el Departament d’Ensenyament de la Generalitat.

Els alumnes de 3r d’ESO realitzen les proves d’avaluació diagnòstica de la Generalitat de Catalunya on s’avalua l’assoliment de les Competències Bàsiques de Llengua Catalana, Llengua Castellana i Matemàtiques.

Els alumnes de 4t d’ESO realitzen les proves d’avaluació de la Generalitat de Catalunya on s’avalua l’assoliment de les Competències Bàsiques de Llengua Catalana, Llengua Castellana, Llengua Anglesa i Matemàtiques.

PER MÉS INFORMACIÓ, CONTACTA AMB NOSALTRES

Si vols rebre informació sobre cursos, activitats i esdeveniments de l’escola.
CreaEscola Quality Certificate for Education Website